Svenska återfynd på internet - nästan i realtid


Nu finns en kartfunktion på internet där man kan se hur svenska återfynd fördelar sig geografiskt. Den har tagits fram av personal vid museets enhet för bioinformatik i samarbete med RC och hittas på följande länk: https://birdringing.bioatlas.se/

I webbvisningen kan man välja art (om ingen art väljs visas de senaste 4000 behandlade återfynden), land, fyndår och fyndmånad. Man kan även välja att se alla fynd inom ett latitud- eller longitudintervall. Fynden som valts grupperas och i takt med att man zoomar in så separeras fyndplatserna. Om man klickar på en fyndsymbol får man upp detaljerna kring detta återfynd.
Webbvisningen är inte helt klar utan det är tänkt att den även ska innehålla en funktion där man ska kunna se alla fyndplatser för det val man gjort och även kunna välja att få dem sammanbundna med linjer till märkplatsen.
I nuläget har vi valt att inte inkludera en del arter som är hänsynskrävande vad gäller märkplatser. Ett automatsikt uttag av återfynd görs varje natt, vilket innebär att återfynd som registreras under en arbetsdag kan ses redan nästföljande dag.

Omfattande rörelser av gråsiska.
Under hösten uppträdde gråsiskor i ovanligt stora antal på flera platser i Sverige och fram till den 15 december hade inte mindre än 34 798 märkta fåglar redovisats till RC.
Den tidigare högsta årssumman i Sverige är från 2013 då 27 802 gråsiskor ringmärktes. Märkningen av gråsiska varierar högst avsevärt mellan olika år och 2014 märktes bara 7537. Eftersom alla märkningar ännu inte redovisats kommer årets siffra att bli ännu högre.
En av de platser där gråsiskor uppträtt särskilt talrikt är vid Hammarö fågelstation där drygt 10 000 ringmärktes under oktober-november.
Gråsiskor är kända för att föra en nomadiserande tillvaro och röra sig över stora områden och häcka där björken haft god frösättning. Beroende på var de häckat flyttar de sen mot mildare områden under den kommande hösten. Höstens uppträdande kan antyda att arten haft en mycket bra häckningssäsong i norra Skandinavien, Finland och nordvästra Ryssland.
Återfynden från höstens märkning visar att fåglarna initialt rört sig i väldigt olika riktningar (se karta). Det ska bli intressant att se om det längre fram kommer att dyka upp återfynd längre söderut i Europa eller mot sydost där vi haft flera återfynd av gråsiskor de senaste åren. Ett exempel är en gråsiska märkt på Stora Fjäderägg i Västerbotten i september 2016 som påträffades den 18 november 2017 vid Penza i Ryssland (1838 km från märkplatsen).