Startsida
Styrelse
Kontaktperson
i kommunerna
Övriga
funktionärer
Fåglar i Norrbotten
Bli medlem
Stadgar
Ekonomi och Verksamhets-
berättelse
Protokoll och Skrivelser

 

  Stadgar för Norrbottens Ornitologiska Förening antagna vid
årsmöte 2001-03-17 och föreningsmöte 2001-04-02
§ 1

Norrbottens Ornitologiska Förening är en ideell sammanslutning som har till ändamål
- att främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan inom Norrbottens län
- att verka för att hos allmänheten väcka och underhålla intresset för fågelfaunan och fågelmiljön
- att skapa kontakt mellan föreningens medlemmar

Föreningen vill söka förverkliga sina uppgifter bland annat genom att stimulera till ornitologiska
undersökningar, uppmärksamma fågelskyddsproblem, bistå myndigheter, organisationer och enskilda
i ornitologiska frågor som berör föreningens verksamhetsområde samt att anordna sammankomster
och exkursioner.

§ 2 Föreningen utgör en regionalförening av Sveriges Ornitologiska Förening (riksföreningen) och har som sådan att verka för riksföreningens syften. Föreningen får företräda riksföreningen endast på uppdrag av dennas styrelse.
§ 3 Till medlem i föreningen kan antas fysisk eller juridisk person. Medlem betalar årsavgift till föreningen i enlighet med årsmötets beslut.
§ 4 Medlem, som icke är medlem i riksföreningen får uteslutas ur föreningen, om medlemmen motarbetar föreningens syften eller på annat sätt uppenbarligen försvårar föreningens verksamhet. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.
Medlem skall ges tillfälle att yttra sig innan beslut fattas. Beslut om uteslutning skall vara skriftligen motiverat och antecknas i protokoll över beslutet.
§ 5 Föreningens beslutande organ är föreningssammanträden och styrelse. Ordinarie föreningssammanträde skall hållas minst en gång per år (årsmöte). Vid detta skall avgöras i § 11 angivna ärenden. Härutöver kan hållas extra föreningssammanträden enligt § 10. Styrelsen har rätt att företräda föreningen och besluta i ärenden som inte enligt dessa stadgar skall avgöras av föreningssammanträde.
§ 6 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som består av 5, 7 eller 9 ledamöter samt 3 suppleanter. Styrelsen har sitt säte i Luleå.
Ordföranden och övriga styrelseledamöter väljs av årsmötet för en tid av två år. Suppleanter väljs för en tid av ett år. Valet skall förrättas så att hälften av ledamöterna står i tur att avgå vid nästkommande årsmöte. Avgår styrelseledamot innan tiden för dennes uppdrag gått ut, väljes av årsmöte eller extra föreningssammanträde ny ledamot för återstoden av denna tid. Avgående styrelseledamot kan återväljas.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare.
§ 7 Styrelsen sammanträder minst tre gånger per år och när ordföranden anser det lämpligt eller när minst två ledamöter begär det. Om sekreterare och/eller kassaförvaltare inte är styrelseledamöter, kallas de men har ej rösträtt. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
§ 8 Styrelsen skall årligen avge berättelse över sin verksamhet. Styrelsens årsberättelse och föreningens räkenskaper, förda per kalenderår och vederbörligen avslutade, skall senast den 1 februari varje år överlämnas till revisorerna.
§ 9 För granskning av styrelsen förvaltning och räkenskaper skall finnas två revisorer och två revisorssuppleanter.
Revisorer och revisorssuppleanter utses av årsmötet för tiden intill dess nästa årsmöte hållits. Revisorerna skall senast två veckor före årsmötet avlämna revisionsberättelse till styrelsen.
 
§ 10 Föreningen håller årsmöte före mars månads utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. Extra föreningssammanträde skall hållas när minst en femtedel av föreningens medlemmar begär det och anger de ärenden som skall behandlas eller när styrelsen eller revisorerna finner anledning till det.
§ 11 Kallelse till årsmöte eller extra föreningssammanträde sänds genom styrelsens försorg till medlemmarna senast 14 dagar före sammanträdet.
§ 12 Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1 Val av ordförande och sekreterare för mötet
2 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
3 Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning
4 Styrelsens årsberättelse och redovisning av räkenskaper
5 Revisionsberättelse
6 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
7 Fastställande av antal ledamöter i styrelsen
8 Val av ordförande, övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen
9 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
10 Val av valberedning om minst två personer
11 Bestämmande av årsavgifter
12 Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet
13 Av medlem framställt skriftligt förslag, som kommit styrelsen tillhanda före 1 februari
14 Övrigt av medlem framställt förslag

Endast de ärenden som angetts i kallelsen får föranleda beslut. Ärenden som avses i första stycket 1 - 11 skall dock avgöras vid årsmötet även om detta inte angetts i kallelsen. Val skall ske med sluten omröstning, om medlem begär det.
§ 13 För beslut om ändring av dessa stadgar fordras att beslutet antas vid två på varandra följande föreningssammanträden, varav det ena skall vara årsmöte. För beslut om sådan ändring fordras att beslutet biträds av minst två tredjedelar av de röstande. Förslaget till stadgeändring skall fogas vid kallelsen till sammanträdet. Ändring skall underställas riksföreningens styrelse för godkännande.
§ 14 Upphör föreningen med sin verksamhet, skall föreningens tillgångar stanna inom länet genom riksföreningens försorg.
Startsida Dessa stadgar skall för att vara gällande godkännas av riksföreningens styrelse.